Napredujeme s novými technológiami...

Projekty EÚ


Názov projektu: Nákup inovatívnej technológie na výrobu pekárenských výrobkov

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
V rámci Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)
Prijímateľ: PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o., Štúrova 17, Bánov 941 01
Miesto realizácie projektu: Prevádzka Pri skladoch 1, Nové Zámky 940 01
Doba realizácie projektu: 05/2009 - 09/2009